Data: 22-11-2017

W trosce o dobro pacjenta

3 listopada 2017 r. w Arłamowie, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, w ramach XVIII Podkarpackich Dni Onkologiczno-Chirurgicznych, podczas sympozjum naukowo-szkoleniowego, spotkali się ludzie, którzy swoje życie zawodowe związali z medycyną. Podczas spotkania w Hotelu "ARŁAMÓW" wymieniono wiedzę i doświadczenia w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów.

Konferencję rozpoczął oraz gości, komitet naukowy sympozjum i uczestników powitał prof. dr hab. n. med. Adam Dziki. Wszystkim życzył dobrych i owocnych obrad, a organizatorom wyraził wdzięczność za umożliwienie przeprowadzenia tak ważnego spotkania. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca. Pio w Przemyślu pana Piotra Ciompę reprezentował jego zastępca lek. med. Marek Zasadny.

Przed południem miała miejsce sesja pierwsza, którą prowadzili profesorowie: Adam Dziki, Marek Szczepkowski, Krzysztof Paśnik i Wiesław Tarnowski. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner z II Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej w Lublinie omówił temat: "Diagnostyka i leczenie choroby refleksowej, dlaczego jednak leczenie chirurgiczne?". W wystąpieniu przybliżył m.in. podstawy terapii - znajomość patofizjologii GERD, znajomość patogenezy choroby refluksowej, badania diagnostyczne GERD niezbędne do wyboru optymalnej terapii/operacji, GERD i przepukliny rozworu przełykowego, kalkulację wielkości przepukliny - ryzyko nawrotu, przepukliny rozworu przełykowego w endoskopii, nowe spojrzenie na patofizjologię i możliwości terapii, manometrię wysokiej rozdzielczości z impedancją - HRMI, badania izotopowe refleksu/pasażu i przepuklin rozworu przełykowego, zasady postępowania diagnostycznego w chorobie refleksowej, leczenie choroby refleksowej przełyku, wskazania do operacji przepuklin i zabiegów antyrefluksowych, erę technik minimalnie inwazyjnych, operacje antyrefluksowe w różnych postaciach GERD. Mówił też o skuteczności farmakoterapii i operacji antyrefluksowych, laparoskopowej fundoplikacji z wykorzystaniem robota Da Vinci. Profesor zaprosił także na Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 27-29 września 2018 r. Więcej na www.kongreschmi.pl

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przybliżył zagadnienie: "Rak połączenia żołądkowo-przełykowego, obecne miejsce chirurgii". Mówił m.in. o częstości zachorowania na nowotwory EGJ w ostatnich latach w krajach zachodnich i wschodnich, klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych, klasyfikacji EGJ, o podejściu wielospecjalistycznym jako standardzie postępowania w zaawansowanym raku, leczeniu skojarzonym raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego, o polskim konsensusie leczenia raka AEG, o marginesach resekcji.

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu omówił "Najnowsze trendy w postępowaniu z zakażeniami chirurgicznymi na podstawie aktualnego piśmiennictwa". Przedstawił zakażenie miejsca operowanego - zalecenia WHO, procedury ERAS, taktyki leczenia zapalenia otrzewnej, wytyczne leczenia infekcji wewnątrzbrzusznych, identyfikację zagrożenia sepsą u chorych z objawami lub podejrzeniem zakażenia, epidemiologię sepsy.


Następnie prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak z Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówił nt.: "Diagnostyka i terapia chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania, zasady kwalifikacji do zabiegu operacyjnego oraz zalecenia dotyczące techniki operacyjnej tarczycy, przytarczyc i nadnerczy". Podkreślił m.in. zagadnienia związane z klinicznymi objawami wysokiego ryzyka raka tarczycy, mówił o skalach rokowania, o tym nad czym koncentrują się aktualnie badania, o nawrotach raka tarczycy, postępach chirurgii tarczycy w kolejnych dziesięcioleciach, najczęściej wykonywanych operacjach z zakresu chirurgii ogólnej w Polsce w 2005 r., epidemiologii i etiologii wola, neuromonitoringu.

Lek. med. Piotr Stabiszewski kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przedstawił temat: "Nowoczesne metody leczenia tętniaków aorty brzusznej". Przybliżył m.in. rodzaje tętniaków aorty, historię dotyczącą wszczepienia stengraftu aortalnego, sytuacje kiedy należy operować, zalety zabiegów wewnątrznaczyniowych, ewolucję zabiegów wewnątrznaczyniowych tętniaków aorty brzusznej, rodzaje stengraftów, ich budowę, evas - nową koncepcję leczenia tętniaków aorty, mówił o dostępie przezskórnym, powikłaniach leczenia tętniaka aorty brzusznej, ich leczeniu, o tym co dalej po zabiegu, o tętniaku aorty brzusznej pękniętym i objawowym, tętniaku aorty zapalnym, tętniaku aorty zaorującym, tętniaku piersiowo-brzusznym, tętniaku aorty piersiowej, o tym jak można przesłać badanie angio CT-on line. Na zakończenie zaprosił do współpracy z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Jako ostatnia przed południem głos zabrała pani Edyta Kwiatek z firmy B/Braun - temat: "Stapler KOL - innowacyjny system w zespoleniu kolorektalnym bez przecinających się linii zszywek". Skupiła się m.in. na procedurze LAR - istniejącym problemie klinicznym, cechach i zaletach staplera, badaniu TICRANT.

Podczas przerwy na kawę w kuluarach panowała bardzo ożywiona dyskusja.

Sesję drugą prowadzili profesorowie: Grzegorz Wallner, Zygmunt Grzebieniak, Krzysztof Kuzdak. Marek Jackowski i Maciej Michalik. Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki z Kliniki Chirurgii Ogółnej i Kolorektalnej w Łodzi omówił temat: "Co nowego w leczeniu przetok okołoodbytniczych?". Przedstawił uczestnikom sympozjum m.in. artykuły dotyczące LIFT-u, Anal fistul plug, Irygacji Azotanem Srebra, mówił o czynnikach fistulecktomii i pierwotnej rekonstrukcji, badaniach doświadczalnych na zwierzętach.

Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski z Klinicznego oddziału chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie przybliżył zagadnienie: "Wycięcie miejscowe nowotworów odbytnicy - jaki pacjent, jaka operacja". Mówił m.in. o technikach i zaletach miejscowego wycięcia, wadach i zaletach EMR, historii, wadach i zaletach TEM, technikach zabiegu, gruczolakach odbytnicy, leczeniu paliatywnym, operacjach w technice TEM, leczeniu z zachowaniem organu (zwieraczy i odbytnicy). Profesor zaprosił także na VII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w chirurgii kolorektalnej", które zaplanowane zostało w Hotelu Narvik w Serocku w dniach 19-21 kwietnia 2018 r. Więcej na www.chirurgiakolokterektalna2018.pl

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastrologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapoznał nas z tematem: "Guzy torbielowate trzustki - obserwacja czy operacja". Omówił m.in. surowicze i śluzowe nowotwory torbielowate, wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe, wskazania do resekcji.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprezentował temat: "Specjalne postacie nowotworów złośliwych piersi (rak gruczołu piersiowego u kobiet w ciąży, ukryty rak piersi, rak piersi u mężczyzn, rak Pageta, mięsaki, chłoniaki)". Referując mówił m.in. o tym, czym jest "rzadki nowotwór piersi", o raku ukrytym piersi - leczeniu, o klasyfikacji nowotworów złośliwych.

Z kolei dr hab. n. med. Jarosław Woroń z Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pochylił się nad zagadnieniem bólu - temat: "Nowe opcje terapii bólu u pacjentów po zabiegach chirurgicznych". Zaprezentował i omówił m.in. globalną statystykę nowotworów, rodzaje bólu u chorego na nowotwór, indywidualny wybór opioidu, ból somatyczny - ból kostny, ból neuropatyczny w chorobie nowotworowej, ból przebijający, przetrwały ból pooperacyjny.

Na zakończenie tej sesji pani Ewelina Kobiernik firma Convatec omówiła temat: "Opatrunki specjalistyczne i sprzęt stomijny firmy Convatec". Temat zawierał m.in. informacje o najczęściej spotykanych ranach przewlekłych, refundacji, kluczowych lokalnych barierach dla procesy gojenia się ran, o roli opatrunku w procesie gojenia się rany, roli opatrunku w kontroli stanu mikrobiologicznego rany, o opatrunkach ze srebrem, stosowaniu opatrunków w przypadku ran głębokich z obfitym wysiękiem, o martwicy w łożysku rany. Z kolei pani Ewa Skocka mówiła o nowych produktach stomijnych, sprzęcie jedno i dwuczęściowym.

Kolejną przerwę na kawę/lunch zdominowały ciekawe dyskusje, z których wypłynęły korzystne wnioski. Z początku dyskusje prowadzono po zakończeniu referatów w każdej sesji. Były one niezwykle ciekawe, co potwierdziło ogromne zainteresowanie uczestników prezentowanymi zagadnieniami, a także trafny dobór tematów przez komitet naukowy. Jednak trwały one w czasie, dlatego prowadzący zdecydowali o przeniesieniu dysputy na przerwy.

Sesję trzecią prowadzili profesorowie: Adam Dziki, Wojciech Kielan, Janusz Piekarski i Maciej Słodkowski. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii w Warszawie mówił o "Chirurgii bariatrycznej". Przedstawił historię chirurgicznego leczenia otyłości, trendy w chirurgii bariatrycznej, mówił m.in. o leczeniu ropnia i perforacji żołądka po rękawowej resekcji, o polskiej rekomendacji w zakresie chirurgii bariatrycznej.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie przybliżył temat: "Nieswoiste zapalne choroby jelit". Zadał pytanie - czy chirurgia laparoskopowa jest bezpieczna, wykonalna i przynosi korzyści w porównaniu do klasycznych operacji? I udzielił na nie wyczerpującej odpowiedzi.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik z Katedry Chirurgii Małoinwazyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przybliżył zagadnienie: "Chirurgia wieku podeszłego". Mówił o sensie terapii/chirurgii wieku podeszłego. Zapytał - czy to nie jest terapia uporczywa "MAX", czy to nie jest "leczenie śmierci?" I udzielił odpowiedzi. Omówił też m.in. wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego, zależne od wieku zmiany czynności organizmu, rolę stanów i chorób przewlekłych.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, gastrologicznej i Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapoznał nas z tematem: "Ostre stany jelita grubego - zastosowanie laparoskopii". Omówił m.in. jatrogenne uszkodzenia endoskopowe, możliwości wystąpienia uszkodzenia jelita w trakcie laparoskopii, powikłania chirurgii jelita grubego, powikłania choroby schyłkowej, niedokrwienie jelita grubego.

Sympozjum zakończyło spotkanie prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Paśnika z chirurgami. Pan profesor m.in. przybliżył dotychczasową działalność Towarzystwa, omówił perspektywy rozwoju dziedziny chirugii onkologicznej.

XVIII Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne zorganizowane zostały pod Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Skład komitetu organizacyjnego przedstawia się następująco: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Oddział Podkarpacki Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. n. med. Adam Dziki. Członkowie: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak, prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski, prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, dr n. med. Jarosław Woroń, lek. med. Piotr Stabiszewski.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był lek. med. Maciej Lewicki ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu W jego skład weszli: dr n. med. Andrzej Organ, dr n. med. Roman Sapuła, dr n. med. Jan Wojciech Wroński, lek. med. Jan Hołówka, mgr Teresa Bereś, mgr inż. Maciej Kamiński. 


"Dane statystyczne pokazują, że ilość zachorowań na nowotwory nie maleje, a wprost przeciwnie - wzrasta. Ten fakt zobowiązuje do dzielenia  się nowymi osiągnięciami w chirurgii onkologicznej" - podkreśla lek. med. Maciej Lewicki. Po czym dodaje: "To sympozjum traktujemy jako doskonały, kolejny etap szkolenia naszych lekarzy, pielęgniarek z terenu Podkarpacia i nie tylko. Co ważne -usłyszeliśmy i rozmawialiśmy o tym, co zmienia się w nauce światowej w tych dziedzinach" - zaznacza. Na zakończenie dodaje: "Ufam, że wymiana doświadczeń podczas tego spotkania, które zgromadziło wybitnych specjalistów, pozwoliła nam rozwiać wątpliwości, które pojawiają się w codziennej praktyce lekarskiej"

Uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w tym spotkaniu oraz 7 punktów edukacyjnych.

Partnerami sympozjum były: B Braun - Aesculap Chifa, Sanofi Avetis Sp. z o.o., Takeda Pharma sp. z o.o., Conva Tec, Berlin Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o., Skamex sp. z o.o., Soft medica/Assut Sp. z o.o., Polpharma, Mundipharma Polska Sp. z o.o., Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o., Alfa Wassermann Polska Sp. z o.o., Hartmann Polska Sp. z o.o., Biovena Heath Sp. z o.o., AVIVA Twój Agent Pawel Golisz - ubezpieczenia na życie i zdrowie, Nutricia Advanced Nutrition, Poloplast, Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., Smith&Nephew Sp. z o.o.


Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik


NAJNOWSZE
Zaproszenie na...
W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych...
Pozorowana ewakuacja...
14 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 odbędzie się...
Jan Cybis -wystawa
W imieniu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w...
Spotkanie autorskie z...
Już jutro (tj. 14 grudnia) o godz. 18.00 w Przemyskiej...
Uwiecznij swoje miasto...
Do końca maja przyszłego roku można wziąć udział w...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward