Data: 01-08-2018

Powołanie i pasja

Z Panem Ryszardem Chuda pedagogiem, dydaktykiem, profilaktykiem i od blisko 20 lat prezesem Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości w Przemyślu, członkiem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, autorem i realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży, wiceprzewodniczącym Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej, który 23 czerwca 2018 r. otrzymał nagrodę Przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  - Statuetkę św. Jana Chrzciciela, rozmawia Zdzisław Wójcik.

Zdzisław Wójcik: - W Przemyślu mieszka Pan od urodzenia. Przez wiele lat uczył Pan w szkołach masowych powiatu przemyskiego oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w tym mieście. Teraz jest Pan szczęśliwym emerytem. Jednak nie założył Pan ciepłych kapci, nie usiadł w wygodnym, bujanym fotelu, tylko, tak, jak podczas pracy w szkolnictwie, tak i teraz, aktywnie czyni Pan dobro w życiu. Jest Pan inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń trzeźwościowych na terenie archidiecezji przemyskiej. Od 1988 r. był Pan współpracownikiem zmarłego w 2015 r. ks. Stanisława Zarycha. Proszę o tym opowiedzieć Czytelnikom.

Ryszard Chuda: -
Życzliwą przyjaźnią ks. dr Stanisława Zarycha szczyciłem się przez wiele lat. Poznałem go w czasie kiedy pełną garścią korzystałem z "uroków zakrapianego alkoholem życia". Nic więc dziwnego, że drażnił mnie i niepokoił ten niezwykły ksiądz, który nie pasował do moich przekonań, i który zakłócał moją ocenę ludzi. Pogodny, pełen wewnętrznego ciepła i spokoju, w jakiś niezrozumiały sposób przywoływał z mojej niepamięci wartości, które kiedyś były mi bliskie. Powoli i cierpliwie przełamywał moje schematy myślowe, towarzyszył w dojrzewaniu religijnym, wprowadzał w arkana apostolstwa trzeźwości. Z biegiem czasu stałem się jednym z jego najbliższych świeckich współpracowników w krzewieniu abstynencji i trzeźwości.
Był długoletnim, wybitnym duszpasterzem trzeźwości, który umarł w opinii świętości, Można by dużo mówić o tym wybitnym kapłanie, ale wspomnę tylko o trzech rzeczach.
Po pierwsze: jest jako drugi po ks. Franciszku Blachnickim wpisany w "Księdze Czynu Wyzwolenia", która 8 czerwca 1979 r. została wręczona św. Janowi Pawłowi II, jako dar duchowy, podczas Mszy Świętej na lotnisku w Nowym Targu.
Po drugie: jest inicjatorem organizowania w Przemyślu trzydniowych rekolekcji trzeźwościowych. Odbywają się każdego miesiąca - z wyjątkiem wakacji, w domu rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek. W ciągu ponad trzydziestu lat ich trwania przeszło przez nie setki osób i odzyskało na nich utraconą wolność.
Po trzecie: był inicjatorem i organizatorem przeszczepienia do Przemyśla idei ruchu Anonimowych Alkoholików, który odmienił życie wielu uzależnionych od alkoholu osób. Dzięki niemu 9 listopada 1986 r. w salce katechetycznej przemyskiej parafii pw. Świętej Trójcy rozpoczęła działalność pierwsza w Przemyślu i na Podkarpaciu Grupa AA "Wyzwolenie". Grupę tę założyli alkoholicy z poznańskiej Grupy AA "Wieczernik", którzy przybyli do Przemyśla na zaproszenie ks. Stanisława Zarycha.
O tym nadzwyczajnym duszpasterzu dwie książki - "Pasterz" i "Nie zostawiłem was samych" napisał Krzysztof Fil.

Z.W.: - W latach 1992-1998 był Pan pełnomocnikiem Wojewody Przemyskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na czym polegała działalność?

R.Ch.: -
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązywała organy władzy i administracji państwowej do opracowywania i realizowania działań profilaktycznych i działań rozwiązujących społeczne problemy wynikające z używania alkoholu. Do realizacji wynikających z ustawy zadań wojewoda mógł powoływać swojego pełnomocnika. Mogła nim zostać osoba, która miała niezbędne przygotowanie związane z takimi dyscyplinami jak: psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, pomoc społeczna czy medycyna, która ukończyła specjalistyczne szkolenie organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości lub Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz była zaangażowana w działalność jakiegoś ruchu trzeźwościowo- abstynenckiego.
Podstawowym zadaniem pełnomocnika wojewody było opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz udzielanie samorządom lokalnym merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie działań prowadzonych na rzecz trzeźwości.
Był to okres inicjowania nowych rozwiązań w obszarze trzeźwości. Pionierski czas wprowadzania nowych metod terapeutycznych w lecznictwie odwykowym, wdrażania nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, tworzenia świetlic prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczną dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz organizowania systemu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, którego symbolem były tzw. "Niebieskie Karty". Z realizacją tych przedsięwzięć związana była organizacja szkoleń przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych. Nauczyciele, policjanci, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, kuratorzy sądowi, pracownicy administracji samorządowych i członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczyli w 60-cio lub 40-sto godzinnym programie szkoleniowym. Organizowane były też liczne szkolenia dla nieprofesjonalistów, działaczy społecznych, animatorów trzeźwościowych ruchów i formacji, członków grup samopomocowych. Główną bazą organizowanych wówczas przeze mnie szkoleń był Ośrodek Szkoleniowy ZHP w Ruszelczycach. Szkolenia organizowane były także w Domu Rekolekcyjnym SS. Benedyktynek w Przemyślu oraz (dla dekanalnych duszpasterzy trzeźwości) w Kalwarii Pacławskiej.

Z.W.: - Od 1998 roku jest Pan wiceprzewodniczącym Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej. Czym zajmuje się Rada?

R.Ch.: -
Rada Programowa Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej jest konsultą, złożoną z osób duchownych i świeckich. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich archiprezbiteratów, moderatorzy kościelnych ruchów trzeźwościowych oraz specjaliści w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Rada Programowa DT jest powoływana przez archidiecezjalnego duszpasterza trzeźwości na początku nowego roku liturgicznego, a jej kadencja trwa 4 lata. Głównym zadaniem Rady jest opracowywanie czteroletniego, ramowego Programu Pracy, który wyznacza kierunki krzewienia abstynencji, trzeźwości oraz promocji życia opartego na chrześcijańskich wartościach. Wspomnę, że w opracowaniu koncepcji funkcjonowania Rady i określenia jej zadań miałem swój duży udział.
O efektywności działań podejmowanych przez Radę świadczy m.in. fakt, że
Sztandar Apostolstwa Trzeźwości w Polsce, którego poświęcenie miało miejsce w 2013 roku podczas 32 Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, swoją peregrynację po Polsce rozpoczął od archidiecezji przemyskiej i przez rok przebywał na jej terenie. Swoją obecnością Sztandar Apostolstwa Trzeźwości uświetnił jubileuszową XXV Pielgrzymkę Grup Trzeźwościowych do Kalwarii Pacławskiej i odbywającą się w Miejscu Piastowym IX Narodową Modlitwę o Trzeźwość Narodu.

Z.W.: - Jest Pan pomysłodawcą i współorganizatorem odbywającej się od 1989 r. - w ostatni weekend czerwca - trzydniowej Pielgrzymki Grup Trzeźwościowych do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, w której w tym roku uczestniczyło ponad 2600 osób. Jak zrodziła się ta myśl?

R.Ch.: -
Impulsem była tkwiąca we mnie potrzeba podziękowania Bogu i Matce Bożej za dar pierwszego roku nieprzerwanej abstynencji. A bezpośrednią inspiracją było odwiedzenie wraz z grupą przyjaciół w maju 1989 r. sanktuarium w Ludźmierzu, w którym akurat odbywały się uroczystości związane z Maryjnym świętem. Z propozycją zorganizowania trzeźwościowej Pielgrzymki Wdzięczności zwróciłem się do członków z AA oraz ks. Stanisława Zarycha, który nie tylko wsparł inicjatywę, ale stał się jej gorącym orędownikiem.
Od samego początku Pielgrzymka przebiegała według rozpisanego na trzy dni programu. W piątek po Mszy św. odprawianej w kościele Świętej Trójcy pątnicy udają się pieszo do Kalwarii. Wieczorem jest organizowany mityng przy ognisku. W sobotę głównymi punktami programu są: Dróżki Pana Jezusa, Trzeźwościowa Droga Krzyżowa i  Msza św. odprawiana zwykle przez księdza Biskupa. W tym dniu przybywa autokarami i  samochodami najwięcej grup pielgrzymkowych. Sobotni dzień kończy Apel Jasnogórski a od dwudziestej pielgrzymki, Nabożeństwo Słowa Bożego w Kaplicy Świętego Rafała. Odbywają się mityngi grup AA, AL.- Anon i DDA ( dorosłych dzieci alkoholików}.
Najbardziej wytrwali pielgrzymi zostają do niedzieli i uczestniczą w Mszy Świętej przy Kaplicy Marii Magdaleny. Tu kończy się pielgrzymi trud. Warto zaznaczyć, że w pierwszej pielgrzymce - 1989 roku - uczestniczyło 16 osób, w trzydziestej - w 2018 - ponad 2600 pielgrzymów.

Z.W.: - Jest Pan inicjatorem i współzałożycielem utworzonego w 1999 r. Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości - merytorycznego zaplecza duszpasterstwa trzeźwości i pomostu do współpracy z władzami samorządowymi. Kiedy został Pan wybrany prezesem i na czym polega ta współpraca?

R.Ch.: -
Pełnienie funkcji pełnomocnika wojewody przemyskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz równoczesne zaangażowanie w kościelną działalność trzeźwościową uświadomiło mi potrzebę, utworzenia jakiejś merytorycznej bazy służącej współdziałaniu lokalnych samorządów i duszpasterstwa trzeźwości. Podjąłem więc starania o jej założenie. Tak doszło do powstania Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości, którego byłem pomysłodawcą i współzałożycielem. Nazwa i logo organizacji to jest mój pomysł, ale w opracowaniu statutu pomagali mi inni, najwięcej już nieżyjący Andrzej Chomiak, terapeuta uzależnień pracujący na " odwyku" w Żurawicy.
W kwietniu Zarząd złożył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację stowarzyszenia, a 1 czerwca 1999 roku ( Dzień Dziecka) Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości (SAT) zostało wpisane przez Sąd Okręgowy w Przemyślu do rejestru stowarzyszeń pod numerem 496 i uzyskało osobowość prawną. Funkcję prezesa Stowarzyszenia pełnię od samego początku istnienia organizacji.
W strukturach Stowarzyszenia funkcjonują: Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Redakcja czasopisma " Bez Toastu", Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza " Przystań" - do roku 2010, Centrala Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej - od roku 2013, Biuro Stowarzyszenia. W pomieszczeniach Stowarzyszenia swoją siedzibę ma również Grupa AA "Wyzwolenie" oraz grupa dorosłych dzieci alkoholików - DDA "Przebudzenie".
Członkami stowarzyszenia są specjaliści w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych oraz osoby będące realizatorami programów edukacyjno - profilaktycznych w zakresie problematyki uzależnień. Kadrę merytoryczną tworzą : pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, terapeuci uzależnień, pracownicy socjalni specjalizujący się w problematyce uzależnień oraz wychowawcy i nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszyscy są ludźmi, którzy nie z obowiązku, ale z potrzeby serca niosą przesłanie i zachętę innym ludziom do życia w wolności. Honorowym członkiem Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości był ks. Stanisław Zarych, jest nim także ks. Stanisław Czenczek.
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości dużą wagę przykłada do współpracy zarówno z samorządami gmin jak i z duszpasterstwem trzeźwości. Członkowie SAT uczestniczą w pracach Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości oraz w pracach gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień. Ze Stowarzyszenia wyszedł impuls utworzenia Zespołu do Spraw Zapobiegania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień przy Starostwie Przemyskim. Celem tego powołanego w 2000 roku gremium jest współpraca i współdziałanie samorządów lokalnych, Kościoła i organizacji pozarządowych w krzewieniu trzeźwości. W skład zespołu weszli członkowie SAT oraz przedstawiciel Starostwa Przemyskiego, koordynatorzy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, referenci trzeźwości z dekanatów znajdujących się na terenie powiatu przemyskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz trzeźwości. Warto dodać, że od samego początku pracami Zespołu kieruje członek Stowarzyszenia - Ryszard Wołoszyn.
Przykładem dobrej współpracy może być organizowanie warsztatów trzeźwościowo - edukacyjnych dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i parafialnych apostolatów trzeźwości, organizacja Powiatowych i Gminnych Spotkań Profilaktycznych, punktów informacyjno - konsultacyjnych przy sanktuariach w okresie pielgrzymek, trzeźwościowych sympozjów i konferencji np. : konferencji "Wolność człowieka w nauczaniu Jana Pawła II" , która miała miejsce 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku. Ważną inicjatywą Stowarzyszenia było Memorandum w sprawie wspólnej pracy na rzecz trzeźwości i współdziałania w jej krzewieniu, które było zawierane w 2014 roku między archidiecezjalnym duszpasterstwem trzeźwości, a samorządami niektórych Gmin.
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości ma swą siedzibę przy ulicy św. Brata Alberta 6 w Przemyślu.

Z.W.: - Od 2000 r. - co dwa miesiące, wychodzi trzeźwościowe czasopismo "Bez Toastu". Adresowane jest do środowisk trzeźwościowych archidiecezji przemyskiej, promuje różne formy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz informuje czytelników o miejscach udzielania pomocy w tym zakresie. W tym temacie Pan również " maczał palce". Jest Pan inicjatorem utworzenia i wydawania tego, bardzo cennego, czasopisma, także jego redaktorem...

R.Ch.: -
Wydawane (też z mojej inicjatywy) przez Stowarzyszenie 16 stronicowe czasopismo "Bez Toastu" jest ważnym elementem podejmowanej przez nas edukacji powszechnej w zakresie problemów uzależnień i trudnych problemów społecznych. Pismo jest adresowane do przeciętnego czytelnika. Propaguje wiedzę o problemach uzależnień oraz w sposób przystępny promuje ideę abstynencji i trzeźwości w lokalnej społeczności. Dokumentuje wydarzenia oraz inicjatywy podejmowane przez samorządy gminne i duszpasterstwo trzeźwości , a także ukazuje przedsięwzięcia regionalne przez nie inspirowane lub realizowane z ich udziałem. Promuje również różne formy rozwiązywania problemów alkoholowych oraz informuje czytelników o miejscach udzielania pomocy w tym zakresie.
Od samego początku w tworzenie i wydawanie kolejnych numerów pisma zaangażowani są oprócz mnie: Piotr Chuda, a także nieco później Marzena Olearnik (aktualny redaktor naczelny), Jacek Olearnik i Stanisław Małek. Swój udział w tworzeniu i rozwoju pisma mają także: Krzysztof Fil ( pierwszy redaktor naczelny), Ryszard Wołoszyn, Lucyna Jarecka, Katarzyna Ryniak, Marek Motyka, ks. Stanisław Czenczek, ks. Jan Szczepaniak.
Gazeta jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Stowarzyszenie od początku jego działalności. Pismo za pośrednictwem Urzędów Gminnych trafia do szkół, do placówek pomocy społecznej, służby zdrowia, zakładów karnych, pozarządowych organizacji trzeźwościowych, klubów abstynenta, grup samopomocowych, itp. Za pośrednictwem parafialnego duszpasterstwa trzeźwości pismo dociera do parafian, członków trzeźwościowych ruchów i formacji kościelnych takich jak: Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Bractwo Trzeźwości. Za pośrednictwem członków grup samopomocowych pismo dociera także do Polskiego Centrum Katolickiego w Birmingham i do niektórych abstynencko-trzeźwościowych wspólnot polskojęzycznych na Wyspach Brytyjskich. Egzemplarze wszystkich numerów gazety znajdują się w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz Biblioteki Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Z.W.: - Jest Pan także pomysłodawcą reaktywowania idei działającego w diecezji przemyskiej - w okresie zaborów i międzywojnia - Bractwa Trzeźwości oraz współzałożycielem Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej, w 2014 roku. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten temat.

R.Ch.: -
Reaktywacja działalności Bractwa Trzeźwości w archidiecezji przemyskiej jest kolejną moją inicjatywą, która została zrealizowana przy współudziale p. Zbigniewa Wojciechowskiego - sekretarza rady programowej duszpasterstwa archidiecezji przemyskiej i członka diakonii archidiecezjalnej Stanicy KWC oraz wsparciu ks. Adama Wąsika - archidiecezjalnego duszpasterza trzeźwości. Została zrodzona z potrzeby podjęcia działań propagujących wstrzemięźliwość i abstynencję kierowanych do zwykłych, nieuzależnionych konsumentów alkoholu, którzy stanowią zdecydowaną większość naszego społeczeństwa. W wyniku podjętych działań 6 października 2013 r. po rekolekcjach formacyjnych w Domu Rekolekcyjnym w Maćkowicach podczas Mszy św., której przewodniczył dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej - ks. prał. dr Roman Chowaniec - Bractwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej zostało reaktywowane. Po złożeniu stosownych dokumentów Bractwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej stało się integralną częścią Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej, 14 września 2014 r., w przededniu wspomnienia MB Bolesnej.
Bractwo jest ruchem ludzi dobrej woli pragnących szerzyć ideę trzeźwości w życiu indywidualnym i społecznym w oparciu o Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej oraz Instrukcji o pracy trzeźwościowej i przeciwdziałaniu narkomanii zamieszczonej w Synodzie Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Swoim programem nawiązuje do chlubnych tradycji dawniejszych bractw trzeźwości, a szczególnie do działającego na terenie diecezji przemyskiej w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku Bractwa Wstrzemięźliwości.
Istnieją dwa rodzaje przynależności do Bractwa: świadkowie trzeźwości - są to osoby zobowiązujące się przez wypełnienie deklaracji, wpis do Księgi Bractwa Trzeźwości AP i złożenie przyrzeczenia wstrzemięźliwości do zachowania całkowitej abstynencji w miesiącu sierpniu, Adwencie i Wielkim Poście oraz do przestrzegania zasad wstrzemięźliwości w pozostałych dniach roku oraz - krzewiciele trzeźwości - są to osoby zobowiązujące się poprzez wypełnienie deklaracji, wpis do Księgi Bractwa Trzeźwości AP oraz poprzez złożenie w kościele przyrzeczenia całkowitej abstynencji na całe życie - do prowadzenia pracy na rzecz otrzeźwienia i życia w trzeźwości we własnych środowiskach i parafiach.
Kilka dni temu , w przededniu sierpnia, Bractwo Trzeźwości realizując zadania Narodowego Programu Trzeźwości, którego celem jest ograniczenie w naszym kraju spożycia alkoholu, zwróciło się z apelem do ludzi dobrej woli o podejmowanie abstynencji i wpisywania  swoich postanowień  w parafialnych Księgach Trzeźwości, szczególnie daru 100 dni abstynencji na 100-lecie Niepodległości. Te 100 dni abstynencji - od 4 sierpnia do 11 listopada - to swoisty egzamin z naszej wolności. Czy jesteśmy do tego zdolni - Ilu z nas podejmie ten apel - Patronami Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej jest Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. Józef Sebastian Pelczar.

Z.W.: - Jest Pan również animatorem działalności samopomocowych formacji abstynenckich i trzeźwościowych, czyli...

R.Ch.: -
Grupy wsparcia tworzone są głównie przez ludzi i dla ludzi dzielących taki sam problem psychologiczny, społeczny czy zdrowotny. Tak właśnie najpełniej wykorzystuje się doświadczenie, uczenie społeczne i zasadę wzajemnej pomocy właściwą dla każdej pracy grupowej. Do propagowania i tworzenia tej formy działalności dużą wagę przykładał ks. Stanisław Zarych , a ja mu w tym dziele pomagałem. Gdzie tylko mogłem starałem się promować i animować działalność grup Anonimowych Alkoholików, Grup Rodzinnych Al. Anon grup DDA, klubów abstynenckich. Uczestniczyłem w opracowywaniu scenariuszy spotkań rocznicowych tych grup i pomagałem w ich organizowaniu. Brałem również udział w redagowaniu i rozpowszechnianiu broszur, ulotek i innych materiałów propagujących ich działalność. Przesłanie programów tych grup opartego na 12 krokach szerzyłem podczas tzw. "Niedzieli trzeźwości", w czasie różnego rodzaju spotkań, konferencji, pielgrzymek, zjazdów, zlotów czy dyżurów w punktach informacyjno - konsultacyjnych. Wiele grup samopomocowych powstało i podjęło pracę w wyniku tej, prowadzonej przeze mnie i innych członków Stowarzyszenia, działalności.

Z.W.: - Od 21 do 23 września 2017 r. profesjonaliści i eksperci w dziedzinie uzależnień, a także aktywiści trzeźwościowi, parlamentarzyści i duszpasterze obradowali podczas Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod hasłem: "Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu". Specjalne orędzie do uczestników wystosował papież Franciszek. Kongres Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W tym ważnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu miasta Przemyśla, powiatu, gminy i środowisk trzeźwościowych pod duchowym kierownictwem Archidiecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości ks. prałata Adama Wąsika. Czy Pan również tam był?

R.Ch.: -
Niestety w tym wydarzeniu nie mogłem uczestniczyć, ale Narodowy Kongres Trzeźwości, to nie tylko jedno wydarzenie, lecz cały 2017 rok zwiększonej troski o trzeźwość i wiele związanych z nią przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługuje: Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasną Górę ( 17-18 czerwca), Sympozjum w WSKSiM w Toruniu, które odbyło się 8 marca,  Konferencja w Parlamencie nt. odpowiedzialności państwa za sprawy trzeźwości Narodu, która miała miejsce 26 maja oraz wspomniana przez Pana trzydniowa sesja na UKSW w Warszawie zorganizowana w dniach 21- 23 września. Czas pomiędzy tymi wydarzeniami wypełniały różnorakie inicjatywy trzeźwościowe organizowane w diecezjach i stacjach kongresowych usytuowanych w różnych sanktuariach. W naszej archidiecezji najważniejszymi kongresowymi wydarzeniem, w których organizowanie się angażowałem były: II Archidiecezjalny Kongres Trzeźwości zorganizowany 26 stycznia 2018 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz Regionalna Konferencja w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Nie piję, bo kocham" która miała miejsce 15 grudnia w głównej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej. A Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości w studyjnej części Kongresu odbywającego się na UKSW w Warszawie reprezentował Ryszard Wołoszyn.

Z.W.: - 15 grudnia 2017 r. rozmawialiśmy w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego, gdzie odbyła się Regionalna Konferencja w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "NIE PIJĘ, BO KOCHAM". Spotkanie było częścią wymienionej kampanii, zainicjowanej przez Ruch Światło-Życie, która promuje trzeźwość i pokazuje, że można żyć inaczej.

R.Ch.: -
Kampania społeczna "Nie piję bo kocham" jest odpowiedzią Ruchu Światło-Życie na uchwałę Sejmu z marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu. Była realizowana w okresie od września do grudnia 2017 roku, a jej zadaniem była prowadzenie działań mających na celu promocję trzeźwości i abstynencji. Ambasadorami tej społecznej kampanii byli m.in.: Krzysztof Hołowczyc, Natalia Niemen, Radosław Pazura, Dorota Chotecka-Pazura, Jacek Pulikowski, Paweł Zagumny, Sławomir Szmal, Jan Budziaszek.
Ambasadorkami kampanii zostały także Agnieszka Książek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom oraz Agnieszka Pacławska, inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, które były głównymi organizatorkami konferencji w Bibliotece Publicznej. Wiodącym celem konferencji było ukazanie roli lokalnej polityki wobec alkoholu w zakresie wprowadzania zmian w sferze zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za rodzinę. Referat główny przybliżający zebranym założenia Narodowego Programu Trzeźwości wygłosił prof. Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Uczestnicy konferencji wysłuchali także referatów: wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Marka Machały, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu Danuty Wiech, pełnomocnika wójta Gminy Przemyśl ds. realizacji GPP i RPA - Ryszarda Wołoszyna oraz archidiecezjalnego duszpasterza trzeźwości ks. prałata Adama Wąsika.
Spotkanie zgromadziło liczne grono samorządowców, przedstawicieli instytucji i organizacji pomocowych, lecznictwa odwykowego, duszpasterstwa trzeźwości, oraz środowisk abstynencko - trzeźwościowych. Członkowie Rady Programowej Duszpasterstwa Trzeźwości, Archidiecezjalnej Stanicy KWC oraz Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości oczywiście tę inicjatywę wspierali i udzielali pomocy w jej organizacji.

Z.W.: - 23 czerwca 2018 r. podczas Eucharystii w Kalwarii Pacławskiej ks. bp Tadeusz Bronakowski wręczył nagrody Przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  - Statuetkę św. Jana Chrzciciela. W dowód uznania za zaangażowanie w dzieło krzewienia trzeźwości w naszej Ojczyźnie tą statuetkę otrzymał ks. prał. Stanisław Czenczek oraz Pan. Czym dla Pana jest to wyróżnienie?

R.Ch.: -
Statuetka św. Jana Chrzciciela będąca szczególnym wyróżnieniem za nadzwyczajną troskę o trzeźwość Narodu jest wręczana od 2014 roku. Wśród czterech pierwszych osób uhonorowanych tą Statuetką był mój mentor , ks. prałat Stanisław Zarych. Już choćby z tego powodu nagroda ta ma dla mnie znaczenie szczególne. Zaszczytną nagrodę Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych otrzymałem wraz z dyplomem uznania "za wspaniałe świadectwo miłości bliźniego okazywane w nieustannym zaangażowaniu się w Apostolstwo Trzeźwości". I choć w swoich działaniach nie kierowałem się nigdy chęcią zdobywania nagród, otrzymanie tej Statuetki sprawiło mi wielką radość i satysfakcję oraz dało motywację do dalszej trudnej, ale niezbędnej pracy trzeźwościowej.

Z.W.: - Czego Panu życzyć?

R.Ch.: -
Bożego Błogosławieństwa i pogody ducha na każdy dzień.

Z.W.: - Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia Zdzisław Wójcik i archiwum SAT


NAJNOWSZE
Światowy Dzień...
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto...
"Ostatnia tajemnica"...
"Ostatnia tajemnica" to powieść obyczajowa, której...
25 maja 2024 r. godz....
Termin wydarzenia: 25 maja 2024 r. godz. 19.00 Nazwa...
XX MIĘDZYNARODOWY...
W dniach 24-26.05.2024 r. odbędzie się XX...
Majowa Giełda Staroci
Jak co miesiąc gościnne progi I Liceum...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward