Data: 22-12-2016

25 lat Przedszkola w Radymnie

6 grudnia 2016 r. Przedszkole Parafialne w Radymnie, w powiecie jarosławskim świętowało 25-lecie działalności i nadanie imienia św. Mikołaja. Mszy św. koncelebrowanej w kościele pw. św. Wawrzyńca przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, a homilię wygłosił ks. Jan Szeląg. Po Mszy św. dzieci wraz z pracownikami przedszkola, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi przemaszerowali przed budynek przedszkola, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę.

Ks. dr Jan Szeląg ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w homilii przybliżył postać św. Mikołaja, który był biskupem Miry. "Gdyby przyszło scharakteryzować jednym zdaniem postać św. Mikołaja, to można powiedzieć, że był człowiekiem, który żarliwie się modlił, dla każdego miał dobre słowo i ofiarnie służył Panu Bogu i bliźniemu". Na zakończenie zachęcał, abyśmy naśladowali św. Mikołaja, bo zapotrzebowanie na dobro jest cały czas aktualne.

Poświęcenia tablicy, na której są słowa: "Św. .Mikołaju, piękny wzorze jak drugiego człowieka kochać, pragniemy Cię naśladować w każdej życia porze", dokonał ks. bp Jamrozek. Później w symbolicznym "przecięciu" wstęgi uczestniczyli: ks. Kazimierz Golenia emerytowany proboszcz tej parafii, burmistrz miasta Radymno Krzysztof Roman, Anna Huk Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar oraz dyrektor Przedszkola siostra Ewa Wilk.

Następnie s. dyrektor w sali teatralnej wyraziła radość z obecności wszystkich zaproszonych gości. W imieniu nauczycieli, wszystkich pracowników, rodziców i dzieci, które przebywają w przedszkolu oraz własnym serdecznie powitała: ks. bpa Stanisława Jamrozka, ks. dr Jana Szeląga, ks. Prałata Kazimierza Golenię, pod okiem którego zawiązał się Komitet Założycielski Przedszkola Parafialnego, ks. dziekana Czesława Jaworskiego, który wcześniej był proboszczem tej parafii i również sprawował pieczę nad przedszkolem, obecnego ks. proboszcza Grzegorza Kowalczyka, który był inicjatorem nadania imienia św. Mikołaja dla tego przedszkola, wszystkich kapłanów z dekanatu, Burmistrza Miasta Radymna Krzysztofa Romana, Wójta Gminy Radymno Bogdana Szylara, Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Annę Huk, skarbnika Miasta Radymna Janinę Kaczmarz, dyrektorów placówek oświatowych z Radymna: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych Zbigniewa Petynię, Gimnazjum Pawła Kalisza, Szkoły Podstawowej Marię Jędrejko oraz Przedszkola Samorządowego Małgorzatę Trojnar, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie Dorotę Gunię oraz prezesa Świetlicy "Wzrastanie" w Radymnie Alicję Sabatowską, przełożoną Prowincjalną Prowincji Przemyskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Matkę Janinę Wołoszyn, s. Józefę Rebuś, która stała u początku naszego przedszkola, wszystkie siostry, które w tym przedszkolu "dyrektorowały" - s. Angelikę Kasperczyk, s. Cecylię Kowalczyk, s. Barbarę Słowik,
s. Agnieszkę Bąk, oraz s. Bożenę Biedę, s. Mariolę Bogdan, ktora nie mogła przybyć, s. przełożoną Stanisławę Kamińską i siostry z miejscowej wspólnoty.

S. dyrektor serdecznie powitała także państwo Ewę i Marka Lechowiczów oraz panią Grażynę Lizak, którzy wraz z ks. prałatem Kazimierzem Golenią i s. Józefą Rebuś tworzyli Komitet Założycielski przedszkola, przedstawicielkę Rady Parafialnej panią Wandę Zdzioch, przedstawicieli Rady Rodziców przedszkola: panie Justynę Żelak oraz Edytę Senyk, kleryka WSD w Przemyślu Przemysława Rudla, który jest absolwentem tego przedszkola, emerytów i pracowników przedszkola, rodziców i dzieci, Katolickie Radio Fara, panie. Danutę Grendus oraz Agnieszkę Kogut, które pracują w przedszkolu od początku jego istnienia i w jakiś sposób uczestniczyły w tworzeniu tej placówki, panie Małgorzatę Sobejko i Dorotę Podgórską, które przepracowały w przedszkolu 24 lata, a więc też są niemal od początku działalności tej placówki.

Następnie s. dyrektor zauważyła, że w życiu obchodzimy różne jubileusze: osobiste, rodzinne, kapłańskie, zakonne, jubileusze w Kościele, czy w parafii. "Jubileusz to świętowanie ważnych okrągłych rocznic. Czy są potrzebne? Myślę, że tak. Jubileusz, to okazja do dziękowania Panu Bogu za miniony czas, okazja do refleksji, czy zamyślenia. Przy każdym jubileuszu warto pomyśleć, co można na przyszłość zrobić lepiej, inaczej. Każdy jubileusz powinien inspirować nas i otwierać na nowe" - powiedziała. Po czym dodała: "Dwadzieścia pięć lat, to dużo i mało zarazem. Dużo, bo to przecież ćwierć wieku. Mało, bo najstarsi wychowankowie przedszkola, absolwenci mają najwyżej 30 lat życia. To ludzie młodzi, przed którymi życie tak naprawdę się dopiero otwiera".

Goście byli ciekawi, jak przedszkole przez ten czas funkcjonowało. W przygotowanym referacie s. dyrektor przybliżyła historię przedszkola. Oto ona: "dzień 10.czerwca 1991 r. to ważna data dla Przedszkola Parafialnego. W tym to dniu na podstawie uchwały Rady Parafialnej zawiązał się Komitet Założycielski Przedszkola przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Radymnie. W skład Komitetu zostały powołane następujące osoby: ks. Kazimierz Golenia, ówczesny proboszcz parafii, s. Józefa Rebuś, przełożona domu Sióstr Służebniczek w Radymnie oraz panie Grażyna Lizak i Ewa Lechowicz, jako reprezentantki rodziców. Z relacji s. Józefy Rebuś wiem, że duże zasługi w tworzeniu nowego przedszkola miał również pan Marek Lechowicz. Komitet Założycielski powołał do życia Przedszkole Parafialne. Powyższa decyzja uwarunkowana była likwidacją przez Radę Miasta i Gminy w Radymnie Przedszkola nr 2 przy ulicy Mickiewicza. Na potrzeby nowego przedszkola został zaadaptowany budynek katechetyczny, który z chwilą powrotu religii do szkół pozostał pusty. Uruchomienie przedszkola nastąpiło przy pomocy finansowej i rzeczowej Miasta i Gminy Radymno. Przedszkole jako jednooddziałowe zaczęło funkcjonować od 5 września 1991 r. Parafia pod wezwaniem
św. Wawrzyńca w Radymnie stała się organem prowadzącym przedszkole. Jeżeli dobrze wsłuchamy się w program, który za chwile zaprezentują dzieci, zapoznamy się krótko z historią przedszkola. Historia jest ważna, bo historia to fakty, których nie da się wymazać.

Chcę jednak zwrócić uwagę na inny wymiar. Najistotniejszą rolę w rozwoju dziecka w przedszkolu pełni odpowiedzialny, twórczy a przede wszystkim kochający dzieci nauczyciel. Bł. Edmund Bojanowski, twórca wiejskich ochronek dla dzieci na wsi polskiej w XIX wieku zalecał siostrom-opiekunkom: dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa niech z miłością pielęgnują dokładając wszelkich starań, aby w młodziutkie umysły wkorzeniać gruntowne poznanie Chrystusa i miłość Boga. W naszym przedszkolu staramy się to zalecenie realizować, patrzeć na każde dziecko oczami wiary i miłości, pamiętając jednocześnie, że "zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą : dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają"/słowa bł. Edmunda Bojanowskiego/.

"Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dla dziecka i jego rodziny. Wychowujemy dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, wspiera i wspomaga jego rozwój i wychowanie. Rodzice wspólnie z kadrą przedszkola tworzą życie placówki. Specyfiką naszego przedszkola jest to, że z racji ważnych uroczystości w przedszkolu, czy uroczystości związanych z rokiem liturgicznym gromadzimy się na Mszy św. Codziennie spotykamy się na wspólnej modlitwie. Nasze przedszkole wpisuje się w życie parafii i naszego miasta" - dzieli się refleksją s. dyrektor.

Poproszona o przybliżenie ciekawych inicjatyw, opowiada: "Nauczycielka pani Małgorzata Sobejko jest pomysłodawcą i koordynatorem akcji "Serce w zakrętce". Akcja ta swoim zasięgiem wykracza daleko poza granice naszego miasta i gminy.
W ramach obchodów 25 - lecia przedszkola koordynatorzy akcji "Serce
w zakrętce" z terenu Miasta i Gminy Radymno zostali zaproszeni do napisania "Baśni o dobrym człowieku" opartej na życiu i działalności św. Mikołaja.
To również pomysł pani Małgorzaty Sobejko. W tworzenie tego niezwykłego dzieła włączyło się 17 placówek oświatowych oraz jedna osoba prywatna zaangażowana w zbieranie zakrętek. Są to: Przedszkole Parafialne w Radymnie, Przedszkole Samorządowe w Radymnie, Szkoła Podstawowa w Radymnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, Gimnazjum w Radymnie, Świetlica Parafialna w Radymnie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie, Zespół Szkół w Skołoszowie, Zespół Szkół w Ostrowie, Zespół Szkół w Świętem, Zespół Szkół w Sośnicy, Ochronka św. Maksymiliana w Sośnicy, Zespół Szkół w Nienowicach, Zespół Szkół w Duńkowicach, Zespół Szkół w Chotyńcu, Świetlica Wzrastanie w Radymnie, Gimnazjum w Muninie oraz pan Zdzisław Wójcik. Pomysłodawcy i autorzy baśni to ludzie niezwykli, ponieważ od sześciu lat współpracują ze sobą nagłaśniając w swoich środowiskach ideę zbierania zakrętek dla potrzebujących dzieci. Do współpracy zachęcili ponad 50 instytucji z całej niemal Polski. Czynią wiele dobra bez splendoru i rozgłosu, tak jak robił to św. Mikołaj. Zebrali razem 27 ton zakrętek i pomogli 22 dzieciom (niestety dwoje nie żyje). W swoich działaniach kierują się mottem, które baśniowy bohater również hołubi: "Życie w swojej niezwykłości właśnie na tym polega, aby dostrzegać wśród tłumu drugiego człowieka".

W słowie do "Baśni o dobrym człowieku" autorka wstępu pani Justyna Żelak napisała między innymi: "Baśniowy Mikołaj jest podobny do wielu z nas. Życie nie szczędzi mu smutków (stracił rodziców), rozgoryczenia, chwil zwątpienia i samotności. Jednak dzięki temu, że Pan Bóg stawia na jego drodze wspaniałych, wartościowych ludzi, zapomina o sobie i cieszy się z niesienia pomocy innym. I nie jest to koniecznie pomoc materialna, drogocenne prezenty, a często drobny gest przywracający wiarę w ludzi oraz radość życia. W trudnych momentach pamięta, że "choćby droga do celu była poplątana, a myśl niespokojna w pokusy uwikłana, kto ma silną wolę i ludziom chęć służenia, tego życie w piękny sen się przemienia". Dlatego niesie tyle dobra. Dziś każdy z nas może być Mikołajem, bo czasy w których żyjemy są trudne dla wszystkich. W pędzie życia zapominamy o drugim człowieku, który niejednokrotnie czuje się samotny, mimo obecności fizycznej wielu ludzi. Największym darem może być uśmiech lub zwykłe "dzień dobry" z pytaniem o samopoczucie, a także wrzucenie kilku zakrętek do wspólnego pojemnika zamiast do kosza na śmieci. Bo takie drobne gesty rozświetlają nasze serca jak iskierki ciepła i nie pozwalają zamieniać je w sopelki lodu..."

4 grudnia 2016 r. - w niedzielę odbyło się w przedszkolu spotkanie autorów baśni. Również w ramach obchodów jubileuszowych w ostatnią sobotę (3 grudnia) odbyło się spotkanie absolwentów przedszkola. W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. "Warto podkreślić, że wśród wychowanków przedszkola mamy kapłana, ks. Piotra Leję, kleryka Przemka Rudla, nauczycielkę panią Sabinę Buśko, która pracuje w naszym przedszkolu. Mamy absolwentów wśród rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola i wiele innych osób, które pełnią ważne obowiązki" - mówi s. dyrektor.

Po chwili kontynuuje: "Przygotowując się do uroczystości nadania imienia św. Mikołaja naszemu przedszkolu, dla dzieci przedszkolnych oraz klas od I - III z terenu Miasta i Gminy Radymno został zorganizowany konkurs plastyczny poświęcony św. Mikołajowi. Ideą konkursu było przywrócenie właściwego obrazu św. Mikołaja, który w dzisiejszych czasach stal się krasnalem z galerii handlowych i hipermarketów. Z nadesłanych prac została zrobiona wystawa, którą można obejrzeć po skończonych uroczystościach. 5 grudnia 2016 r. zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do przedszkola na rozdanie nagród. Pomysł ks. Proboszcza Grzegorza Kowalczyka, by przedszkolu patronował św. Mikołaj został pozytywnie przyjęty przez Radę Parafialną oraz zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną przedszkola i rodziców".

Podsumowując s. dyrektor podkreśla: "Od dzisiaj naszym szczególnym zadaniem będzie ukazywanie innym prawdziwej postaci św. Mikołaja, jak również tworzenie klimatu dobra. Będziemy starać się jeszcze bardziej niż do tej pory uwrażliwiać naszych wychowanków oraz ich rodziców na potrzebujących".

Po wystąpieniach gości odbyła się część artystyczna pt. "Srebrny Jubileusz Przedszkola" w wykonaniu dzieci, które swoim śpiewem i tańcem oczarowały zebranych. Na zakończenie uroczystości wystąpił jak zwykle profesjonalny teatr "Trema" działający przy Gimnazjum w Radymnie.

Przed powrotem do domów s. dyrektor zebranym gościom życzyła, by święty Mikołaj inspirował wszystkich do szerzenia dobra, byśmy wszyscy na jego wzór stawali się aniołami dobroci.
Opracowanie i zdjęcia Zdzisław WójcikNAJNOWSZE
Powstał pierwszy film...
W sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi...
Repertuar kina Centrum...
Kler - obyczajowy / Polska, 2018 r. / od lat: 15 / 133...
Akcja ściągania...
14 września 2018 r. doszło do nietypowej akcji...
Uroczystość...
16 września 2018 r. odbyła się uroczystość...
28 września 2018 r. -...
28 września 2018 r. - Inauguracja "Jesieni Artystycznej...


NAJPOPULARNIEJSZE
*Dzień Strażaka* w...
Piątek 5 maja 2017 był szczególnym dniem dla...
Bryg. Daniel Dryniak...
28 kwietnia, tuż po godzinie 13. w Sali Obrad Urzędu...
Spotkanie w PWSW
24 kwietnia 2017 r., na zaproszenie samorządu...
Dar serca
Podzielili się wiedzą, doświadczeniem i...
Noc Muzeów 2017 w...
Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie...
arrow_upward